Privacystatement

Uw patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat basisgegevens, zoals persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens worden gebruikt voor uw behandeling, de behandeling van klachten, wetenschappelijk onderzoek, statistiek en onderwijs, intercollegiale toetsing/teamoverleg en kwaliteitsbewaking van de zorg. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging van uw gegevens
Alle medewerkers binnen de tandartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw dossier wordt uiteraard veilig opgeborgen zodat uw gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Toegang tot uw dossier
De gegevens in uw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens mogen gebruikt worden voor diagnostiek, behandeling en nazorg. Omdat u instemt met een behandeling bij het team van Tandartsenpost Hoensbroek gaan wij er vanuit dat u ook akkoord gaat met de onderlinge uitwisseling van gegevens aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, mocht dat nodig zijn. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, statistiek, kwaliteitsverbeteringen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Als uw gegevens herleidbaar zijn naar u als persoon, dan zullen wij u om toestemming vragen en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Anonieme gegevens mogen gebruikt worden zonder uw toestemming. Persoonsgegevens mogen alleen in opdracht van de directie gebruikt worden: ook hier zijn er zorgvuldigheidseisen van toepassing. Binnen onze organisatie zal dit uitsluitend gebeuren met als doel kwaliteitsverbeteringen. Tot slot is het in uitzonderlijke gevallen wettelijk voorgeschreven dat we uw persoonlijke gegevens aan externen verstrekken. Dit zijn uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld na overlijden of in geval van rampen voor bijvoorbeeld identificatie.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op schriftelijk verzoek van de patiënt over aan de nieuwe tandarts of aan de patiënt zelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is 

Inzage, aanpassing of vernietiging
Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft u recht op inzage en op een afschrift van uw dossier. Als patiënt heeft u de mogelijkheid om via een schriftelijk verzoek  uw persoonlijke gegevens in te zien. Als u vindt dat uw gegevens aangepast moeten worden dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens (deels) te laten vernietigen. Dit is alleen mogelijk als de gegevens geen aanmerkelijk belang hebben voor iemand anders dan u zelf.

Wet- en regelgeving
Inzake de patiëntendossiers werken we op basis van: